NEURODEGENERATION RESEARCH LABORATORY (NDAL)
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Koç Üniversitesi (“Koç Üniversitesi Hastanesi”) (“Kurum”) tarafından kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz Kurum internet sitesinde yer alan iletişim formu üzerinden bilgi, soru, görüş, talep veya önerilerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında, Koç Üniversitesi Hastanesi’nin iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla aşağıda yer alan Amaçlar (“Amaçlar”) ve Hukuki Sebepleri doğrultusunda Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Ziyaretçi, Danışan, Hasta(ürün veya hizmet alıcısı) veya hasta adayı(potansiyel ürün veya hizmet alıcısı) ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ziyaretçi, Danışan, Hasta(ürün veya hizmet alıcısı) veya hasta adayı(potansiyel ürün veya hizmet alıcısı) bilgilerinin güncellenmesi,
 • Hizmetlerimizden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi alma, soru, talep, öneri ve şikayetlerinizin karşılanması için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi.

Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep, öneri ve şikayetlerinizin karşılanması.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarda sayılan Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında meşru menfaatimize dayalı olarak hizmet aldığımız tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda iletişim ve kayıt formlarından, çağrı merkezi, internet sitesi, e-posta ile ve fiziki ortamda yüz yüze talepleriniz yoluyla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

4. İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, mevzuata uygun olarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Başvurunuzu dilerseniz https://www.kuh.ku.edu.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak form üzerinde yer alan iletişim kanalları aracılığıyla iletebilirsiniz. Matbu form kullanmak istemiyorsanız, yazılı olarak ıslak imzalı hazırlayacağınız dilekçenize; ad-soyad, TCKN, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon numarası bilgileri ile birlikte talebinizi de ekleyerek Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 2. maddesi uyarınca başvurunuzu;

 • Posta yoluyla, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul adresine yazılı olarak veya
 • E-mail yoluyla, kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden kisiselveri@kuh.ku.edu.tr adresine

iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.